ลูกค้าของเรา

DEPTHFIRST ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆมากมาย มากว่า 15 ปี

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

กรมการเงินทหาร

กรมพลศึกษา

สำนักงานประกันสังคม

กรมที่ดิน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

GISTDA

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมวิชาการเกษตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงคมนาคม

กรมอนามัย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรมการสื่อสารทหาร

กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ราชภัฏสวนดุสิต

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงบประมาณ

กรมแผนที่ทหาร

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง