IT SERVICE

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ให้บริการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ให้เหมาะสมและรองรับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ ของลูกค้า รวมถึงบริการจัดหา ติดตั้ง ตั้งค่าเพื่อการใช้งาน การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถรองรับการบริการแบบครบวงจร