BUSINESS INTELLIGENCE

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง

ระบบรายงานข้อมูลด้านสาธาณภัย

ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย