SYSTEM INTEGRATION

System Integration Service

ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบบรายงานข้อมูลด้านสาธาณภัย

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน