CONSULTING

ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

ด้วยพันธกิจของบริษัทคือบริการลูกค้าได้เหนือกว่าความคาดหวังทำให้บริษัท ได้เริ่มพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษา โดยใช้ประสบการณ์ของทีมงานเพื่อแนะนำ ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น เหมาะสมกับการทำงาน และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  นอกจากนั้นจะต้องนำเสนอ Solution ที่ดีให้กับลูกค้าได้พิจารณาด้วย โดยมีที่ปรีกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ด้านสาธารณภัย ด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบคุณภาพ   ซึ่งคอยให้คำปรึกษาแนะนำทั้งด้านเทคนิค และการบริหารจัดการโครงการ ซึงบริษัทฯได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ที่ปรึกษาไทย ภายใต้กระทรวงการคลัง